• Etusivu
 • Rakentaminen

Rakennus- tai remonttihankkeen valmistelu

Tavoitteena onnistunut hanke

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Julkaistu 04.08.2008Päivitetty 30.10.2023
rakennushankkeen-aloittaminen-ja-suunnittelu-1920x1080

Pientalohankkeissa rakennushankkeeseen ryhtyvä on yleensä rakentajaperhe, jolla toiveet ovat korkealla. Realistiset tavoitteet ja kustannustilastot eivät kuitenkaan aina vastaa rakennuttajan kaikkia haaveita. Koko hankkeen onnistumisen kulmakivenä on rakennusalan realiteetit ymmärtävä rakennuttaja. Rakennuttaja tekee hankkeen valmisteluvaiheessa keskeiset päätökset, jotka suuntaavat projektin halutulle reitille.

Kaikilla rakennuttajilla, varsinkin kun lähdetään ensimmäiseen pientalohankkeeseen, ei ole kovinkaan laajaa kokemusta johtaa hallitulla tavalla rakennushanketta alan normien mukaan. Urakassa piilee myös lisätyövaaroja, jotka pitää ottaa huomioon heti alussa.

Useimmiten tarvitaan kokeneita asiantuntijoita rakennuttajan luottohenkilöiksi, jotta säästytään turhilta yllätyksiltä ja budjetin pettämiseltä.

Tilaajan (=rakennuttajan) oikeaksi kädeksi tyypillisesti valittu rakennuttajakonsultti valmistelee hankkeen keskeisimmät päätökset ja laatii realistisen hankeaikataulun heti alussa tilaajan käyttöön. Rakennuttajakonsultti vahvistaa rakennuttajan ja suunnittelijoiden yhteistyön onnistumisen edellytyksiä tuomalla suunnittelu- ja työmaavaiheeseen oikea-aikaista tietoa tilaajan päätösten pohjaksi.

Aseta rakennushankkeelle tavoitteet

Hankkeen valmisteluvaiheeseen eli hankesuunnitteluun kuuluu ydintavoitteiden asettaminen. Rakennuttajan resurssit ja omat tehtävät määritellään heti alussa. Resursseista keskeisimmät ovat hankkeeseen varatut eurot sekä hankkeen aikataulu.

Hankkeen budjettia tarkastellaan tilavolyymin kautta kun perheen tilaohjelma mitoitetaan tilaohjeessa mitoitettujen asuin- ja aputilojen neliöiden ja kuutioiden kautta. Kun tarkastellaan hankkeen budjettia tilavolyymin kautta, se tarkoittaa, että suunnittelijat harkitsevat tilojen kolmiulotteista kokoa. Esimerkiksi huoneen korkeus vaikuttaa siihen, kuinka paljon tilaa tarvitaan tilavuuden suhteen. Tämä auttaa varmistamaan sen, että suunnitellut tilat ovat riittävän tilavia.

Tavoitehintalaskelman tärkeys rakennusprojekteissa

Tavoitehintalaskelma saadaan paperille kun rakennuskohteen rakenteellinen perusratkaisu ja vaativuusaste on arvioitu rinnan kokonaisneliöiden kanssa. Yleensä hankkeen alkuvaiheessa ei ole käytettävissä arkkitehtiluonnoksia, joten kokeneen konsultin apu ja ohjaus on tarpeen.

Riittävän luotettavat kustannuslaskentaohjelmat sekä tilastotiedot vastaavantyyppisten kohteiden toteutuneista rakennuskustannuksista toimivat työkaluina määriteltäessä realistista budjettia ennen suunnittelijavalintoja.

Hankeen onnistumisen kannalta suunnittelijoiden pätevyydellä ja asiakirjojen toimitusvarmuudella on erittäin suuri osuus. Rakennuttajan keskeisimpiä päätöksiä on valita osaava pääsuunnittelija ja arkkitehti, joka on riittävän kokenut pientalosuunnittelussa ja ymmärtää rakenteelliset asiat sekä kustannusten muodostumisen pääperiaatteet suunnitellessaan eri vaihtoehtoja luonnosvaiheessa.

Myös tontin olosuhteet sekä perustusratkaisut on otettava huomioon luonnossuunnittelussa.

mies kattotuolein asennuksessa katolla

Hankesuunnittelusta toteutukseen

Hankesuunnitteluvaiheeseen ei yleensä sisällytetä varsinaista rakennussuunnitteluvaihetta, mutta alustavasta luonnostelusta on useimmiten hyötyä kun hahmotellaan rakennuksen tai rakennusten sijoitusta tontille sekä käytettävien rakennusneliöiden kokoluokkaa rakennuspaikalle.

Arkkitehdin lopulliset luonnosratkaisut tilasuunnittelussa sitouttavat peruskustannukset rakentamiseen jopa 75 % tasolla. Projektiin jo alkuvaiheessa valitun rakennesuunnittelijan rakenteiden optimointi tukevat suunnittelun alkuvaiheen kustannushallintaa. Arkkitehtoninen ja toiminnallinen ratkaisu jalostetaan yhdessä rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden kanssa toteutuspiirustuksiksi ja toteuttamiskelpoiseksi kohteeksi.

Rakennuttajan eli loppukäyttäjän tarpeet tilaohjelmasta alkaen ja rakennuspaikan olosuhteet huomioiden jalostuvat luonnossuunnittelun kautta lupahakemukseen liitettäviksi piirustuksiksi ja sen jälkeen urakkalaskenta-asiakirjoiksi työselityksineen. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtyä kustannusarviota verrataan piirustuksilla laskettuun massalaskentaan perustuvaan kustannusarvioon, joka puolestaan toimii hyvin työkaluna verrattaessa saapuneita urakka- ja materiaalitarjouksia kokonaisbudjettiin. Kustannusarvio ohjaa voimakkaasti päätöksiä.

Urakkasopimusten jälkeen alkaa rakentamisvaihe. Pätevällä valvonnalla varmistetaan työmaalla syntyvä loppulaatu ja tilaajan vastuukysymyksistä huolehtiminen. Vastaava työnjohtaja huolehtii lakisääteisistä tehtävistä mm. viranomaisiin päin, mutta vastuu hankkeesta on aina rakennuttajalla eli rakennuslupahakemukseen nimetyllä rakennushankkeeseen ryhtyneellä.

Urakoiden sopimuslaatuun kuuluu aikataulussa pysyminen ja maksuerien sopimuksenmukaisuus. Urakoiden lisätöitä kontrolloidaan mm. työmaakokousmenettelyllä, joka turvaa tilaajan edut.

Jo alkuperäiseen hankesuunnitteluvaiheen budjettiin kannattaa kuitenkin tehdä lisätyö- tai olosuhdevaraus, jotta mahdollinen rakennuttajan pankkilaina ei nouse kohtuuttoman korkeaksi muuttuvilla korkomarkkinoilla. Riskeihin on varauduttava jo ennen varsinaista rakennuspäätöstä, mielellään jo ennen tontin ostopäätöstä.

leikkitalon vieressä säästöpossu ja mies laskin kädessä

Rakennuttamistehtävät hankkeen valmisteluvaiheessa

Rakennuttajan ja rakennuttajakonsultin yhteistyöllä luodaan hyvät edellytykset perustelluille päätöksille ja onnistuneelle hankkeelle ennen urakoitsijoiden valintaa. Ydintavoitteet tarkastanut rakennuttajakonsultti ja suunnittelun koordinoinnista vastaava pääsuunnittelija jaksottavat tilaajan päätökset hankeen urakkamuotoon ja kokonaisaikatauluun sopivalla tavalla.

Rakennuttajakonsultti on tilaajan luottohenkilö, joka luotsaa hanketta sovittujen tavoitteiden ja aikataulun mukaan kohti yhteistä maalia. Tilaajan tukena työskentelevä rakennuttajakonsultti vahvistaa rakennuttajan ja pääsuunnittelijan yhteistyön onnistumisen edellytyksiä tuomalla suunnitteluvaiheeseen oikea-aikaista tietoa.

Kun suunnittelutiimi onnistuu työssään, niin hankkeella on erinomaiset mahdollisuudet onnistua urakkalaskenta- ja toteutusvaiheessa.

Rakennuttajakonsultin työhön voidaan yhdistää kohteen valvontapalvelut hankkeen erityispiirteet huomioiden. Joskus rakennuttajakonsultti hoitaa myös vastaavan työnjohtajan tehtävät. Avainasemassa olevan kokeneen asiantuntijan työ perustuu rakennus- ja korjaushankkeen kokonaisuuksien hallintaan suunnitteluvaiheen päätöksenteosta urakoitsijoiden valintamenettelyihin sekä sopimuslaadun varmistamiseen ennen kohteen luovutusta loppukäyttäjälle ja tilaajalle. Yhteisenä tavoitteena on aina onnistunut hanke.

Rakennushankkeen projektin kulku ja osa-alueet

 • Hankkeen johto-organisaation määrittely tilaajan/rakennuttajan kanssa
 • Selvitetään rakennuttajan eli tilaajan tehtävät
 • Projektipäällikön ja rakennuttajakonsultin tehtävien määrittely
 • Rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan tehtävien rajaukset
 • Tehtävänjako pääsuunnittelijan ja muun projektijohdon välillä
 • Selvitetään tilaajan rakennushankkeelle asettamat vaatimukset ja tavoitteet
 • Tavoitteiden yhdenmukaisuuden arviointi
 • Ristiriitojen poistaminen
 • Riskien hallintamekanismit
 • Muuttuvien olosuhteiden ennakointi
 • Raportointipisteet
 • Suunnittelun sisällön ohjaus ja valvonta
 • Suunnitelmien taloudellisuus ja niiden kehittäminen
 • Tavoitehintalaskelma ja budjetti
 • Hankesuunnitelman ja tilamitoituksen tarkastaminen
 • Suunnitteluaikataulun sovittaminen hankkeen kokonaisaikatauluun
 • Suunnittelun yleisaikataulun laatiminen
 • Pääsuunnittelijan valinta ja tehtäväluettelo
 • Täsmennetyn suunnittelun aikataulu pääsuunnittelijan hyväksymänä
 • Suunnittelun hallinnollinen ohjaaminen
 • Suunnitteluprosessin informaation hallinta
 • Hankkeen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden läpivienti
 • Hankkeen aikataulutavoitteiden läpivienti
 • Hankkeen osapuolten motivointi ja sitouttaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
 • Hankkeen laatusuunnitelma ja suunnitteluohje
 • Ympäristönäkökulmat ja vaatimukset
 • Yhteydet viranomaisiin
 • Hankkeesta tiedottaminen
 • Toteutusmuodon vaihtoehtojen arviointi
 • Täsmennetyn suunnittelun yleisaikataulun yhteensovittaminen valitun toteutusmuodon kanssa
 • Rakentamisvaiheen seuranta
 • Työn tavoitteenmukaisuuden varmistus
 • Rakennusaikaisen muutos- ja täydennyssuunnittelun koordinointi ja hallinta
 • Muutosten ja lisäysten laadunvarmistus
 • Työmaakokoukset
 • Vastaanottotarkastukset
 • Tarkesuunnitelmat ja loppuasiakirjat
 • Huoltokirja
 • Ylläpitovaiheen suunnitelmien ja tuotemallin ylläpito sekä konsultointi
 • Tilaajan ja käyttäjän palaute projektin johdolle ja suunnittelujohdolle
 • Rakennuttamispalvelun kehittämistarpeiden arviointi ja toteutustavat
 • Projektin päättäminen

Kun rakennus- tai remonttiprojekti on valmis

Useimmiten rakentajaperhe muuttaa uuteen kotitaloon noin vuoden kestäneen rakennusvaiheen jälkeen. Silloin punnitaan realiteettien ja esitettyjen haaveiden sekä toiveiden kohtaamisen totuus. Ehkäpä jokunen harmaa hius hankittuna perheet päät astuvat uuteen tilavampaan kotiin monta kokemusta rikkaampana, mutta toivottavasti enintään realistisen budjetin verran kukkaroa keventäneenä ja ennen kaikkea sopuisasti koko perhe yhtenäisenä.

Elämä jatkuu uudessa ympäristössä ja seuraavana rakennusvaiheena vuoden parin päästä on todennäköisesti oman pihan laitto kiveyksineen ja istutuksineen. Tämän viimeistelyvaiheen junailu onkin huomattavasti helpompi johtamistehtävä verrattuna koko hankkeen valmisteluun projektin alkumetreiltä alkaen.

Suosittelen lämpimästi projektinjohtoavun hankintaa tilaajan päätöksentekoketjun ja rakennushankkeen hallinnan helpottamiseksi.

Tero Seppänen,
Rakennuttajakonsultti,
Doventus Oy

Kuvassa Tero Seppänen
Doventus Oy
Rakentaminen
suunnittelu
projektinjohto
rakennukset
asuminen
hankkeen aloitus
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

202210_56802.jpg
Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi
Mitkä ovat pääsuunnittelijan tehtävät pientalohankkeessa? Lue Doventus Oy:n Tero Seppäsen vastaukset.
talon pohjapiirustukset kuvan alalaidassa ja sen päälle on piirretty moderni kolmiulotteinen talo
Pääsuunnittelijan tehtävä rakennushankkeessa
Rakentamisen laatu lähtee taitavasta suunnittelusta. Pientalonkin suunnittelua koordinoi pääsuunnittelija. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".Espoolaisen Doventus Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tero Seppäsen mukaan pääsuunnittelija on rakennuttajan luottamushenkilö.– Näkisin myös, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulisi aloittaa yhteistyö jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia tontin maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Mutta jos tontti on jo hankittu, tulee pääsuunnittelijan selvittää aluksi suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: aikataulu ja resurssit.
sisustussuunnittelijalla on kaksi suunnitelmaa käseddään ja pöydällä on värimalleja
Koti viihtyisäksi sisustussuunnittelulla
Kiinnostus sisustukseen ja sen suunnittelemiseen ammattilaista apuna käyttäen on lisääntynyt. Koti ja siellä viihtyminen koetaan tärkeäksi. Kiireisen työn vastapainoksi me työssäkäyvät haluamme rentoutua miellyttävässä kotiympäristössä. Myös lasten tarpeet tila- ja sisustussuunnittelun keinoin halutaan huomioida tarkemmin. Sisustuslehtiä luetaan yhä enemmän ja ideoita haetaan kotiunelmien toteuttamiseksi.
20227_78987.jpg
Hirsinen atriumtalo japanilaisella twistillä - tutustu uuteen Honka Haikuun
Naantalin asuntomessuilla ihastuttanut Honka Haiku on moderni skandinaavinen atriumtalo japanilaisella twistillä. Talo on sovitettu tontille herkkää kivikkoista luontoa kunnioittaen, erityisesti sen puita ja kalliota varjellen. Sisustuksessa on käytetty rohkeasti puuta, suojaisalla atriumpihalla on japanilainen puutarha ja saunaosastolla rauhoittava kylpylä, joka on kuin onsen, kuuma lähde. Vähäpäästöiset M1-luokan materiaalit, innovatiivinen aurinkosähköjärjestelmä sekä älykkäät tekniset ratkaisut pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä ja tukevat kestävää tulevaisuutta. Honka Haiku onkin A-energialuokan talo.
Omakotitalo vehreällä tontilla
Parhaan pientalotontin valinta arkkitehdin ohjeilla
Onko seuraava unelma sinulle tuttu? ”Haluaisin asua elämäni tärkeimpien ihmisten kanssa itse rakennuttamassa ja yksilöllisessä pientalossa. On niin kiehtovaa kiinnittää ajatukset siihen ikiomaan kotitaloon, missä elämän piiri sujuu mukavasti miellyttävässä asuinympäristössä.” Moni meistä ajattelee juuri näin. Ennen rakentamisen matkaa on kuitenkin aina ensin löydettävä se sopiva rakennuspaikka eli tontti.
Loviisan asuntomessualueelle rakentuu myös Wienerbergerin kohde, Queen´s Stone -pientalo.
Queen´s Stone -kennoharkkotalo Loviisan Asuntomessuille
Vuoden 2023 Asuntomessut järjestetään Loviisan merellisissä maisemissa. Tänne asuntomessualueelle rakentuu myös Wienerbergerin kohde, Queen´s Stone -pientalo. Kennoharkoista rakentuva koti sai nimensä rantaviivassa sijaitsevalta siirtolohkareelta. Samainen lohkare myös inspiroi talon suunnitellutta arkkitehtia.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton