• Etusivu
  • Rakentaminen

Mitä kannattaa huomioida pientalotontin hankinnassa?

Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Doventus Oy
Julkaistu 18.11.2022Päivitetty 22.11.2023
202211_80173.jpg

Yksilöllisen arkkitehtisuunnitelman tärkeimpiä piirteitä on rakennusmassan sovittaminen tontin maastoon sekä ilmansuuntien ja näkymien taitava optimointi tilaratkaisuissa.

Moni meistä haaveilee rakennuttavansa uuden kotitalon, omiin tarpeisiin erityisen hyvin sopivan pientalon. Ennen varsinaista rakentamista unelmaa kohti lähdetään aina hankkimalla rakennuspaikka eli tontti. Rakennuspaikan valinta ja hankinta viitoittavat tärkeitä suuntaviivoja eri suunnittelualoille, ensimmäisenä kohteen arkkitehtisuunnitteluun. Rakentamiskustannuksiinkin tontilla on merkittävä vaikutus.

Rakennuspaikan kaavatilanteen tarkistus

Kun rakennuttajan palkkaama arkkitehti ryhtyy arvioimaan rakennuspaikaksi ehdotettua tonttia, yksi ensimmäisistä tehtävistä on alueen kaavatilanteen tarkistus – onko alueella voimassa asemakaava vai nimensä mukaisesti yleisluontoisempi yleiskaava ja minkälaiset mahdollisuudet ja reunaehdot kaava asettaa tulevalle pientalorakentamiselle.

Huomioi, että jos alueella ei ole lainvoimaista asemakaavaa, tontille on ensin haettava suunnittelutarveratkaisu/poikkeamispäätös, ja vasta sen jälkeen on mahdollista ryhtyä hakemaan varsinaista rakennuslupaa.

Lainvoimainen kaavakartta ja sen yhteydessä olevat kaavamerkinnät kertovat muun muassa, kuinka paljon kerrosalaa eli rakennusoikeusneliöitä sekä mahdollista sivukerrosalaa rakennuspaikalle saa sijoittaa, kuinka monikerroksisia rakennukset saavat olla ja mikä on rakennuspaikalle suunniteltavien rakennusten ja asuntojen enimmäismäärä. Joissakin asemakaavoissa myös esimerkiksi sallitaan maanpäällinen kellari, ja tämä määräys usein nostaa huomattavasti tontin arvoa.

Ote kaavakartasta ja siihen liittyvistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä.
Ote kaavakartasta ja siihen liittyvistä kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä.

Kaavan lisäksi arkkitehti/pääsuunnittelija tutustuu myös kunnan rakennusjärjestykseen, joka sisältää paikallisia määräyksiä koskien esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennusten kokoa ja sopeutumista ympäristöön sekä yleistä rakentamistapaa.

Lisäksi joillekin alueille on saatettu laatia erillisiä rakentamistapaohjeita, jotka voivat ohjata suunnittelua hyvinkin tarkasti määrittelemällä esimerkiksi rakennusten kattomuotoja tai julkisivumateriaaleja ja -värejä. Unelmoitu pientalo tulisi päästä suunnittelemaan tontille, jonka määräykset sallivat halutun suunnitteluratkaisun laajuuden ja muotokielen.

– Minulla on ollut ilo suunnitella yli 20 vuoden aikana suuri joukko yksilöllisiä pientaloja fantastisille rakentajaperheille. Jokainen suunnitteluratkaisu kumpuaa rakennuttajan, useimmiten puolisoiden, yksilöllisistä toiveista. Arkkitehdin tehtävänä on luoda asiakkaan toiveiden ja arvojen maailmasta rakennussuunnitelma, mikä luo elämiselle miellyttävät ja turvalliset puitteet. Arkkitehtina pystyn varmasti tuottamaan halutun suunnitelman, mutta tontin olosuhteita yksikään meistä hankkeessa olevista ihmisistä ei voi muuttaa. Siksi haluankin painottaa tiettyjä keskeisiä tontin hankintaan liittyviä seikkoja, jotta rakkaan maapalan hankittuaan rakennuttaja pääsee suuntaamaan toiveikkain ja varmoin mielin ainutlaatuisen hankkeen suunnitteluvaiheiseen, pääsuunnittelija ja arkkitehti SAFA Tero SeppänenDoventus Oy:stä toteaa.

Lue myös:Tehtävä: Kaunis, kestävä ja kustannuksiltaan kohtuullinen kivitalo

Kunnallistekniikka ja lämmitysjärjestelmä rakennuspaikalla

Ennen pientalo- tai vapaa-ajan asunnon tontin hankintaa on tärkeää selvittää mahdollisuudet liittyä kunnallistekniikkaan.

Jos kiinteistö sijaitsee kunnallistekniikan alueella, sille tilataan liitoskohtalausunto. Lausunnon karttaliite näyttää, missä kulkevat kiinteistön lähimmät vesi-, jätevesi- ja hulevesiputket ja missä kohdissa niihin on liityttävä. Lausunnon tekstiosuudessa kerrotaan tarkempia tietoja putkista ja liitoskoroista.

Liitoskohtalausunto määrittelee, miten pientalokiinteistö liitetään kunnallistekniikkaan.
http://www.doventus.fi/
Liitoskohtalausunto määrittelee, miten pientalokiinteistö liitetään kunnallistekniikkaan.

Joissain tapauksissa liitoskohtalausunnossa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia liitoskohtia. Tällöin parhaan liitoskohdan valinnassa tärkeässä roolissa on projektiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kiinnitettävä LVI-suunnittelija.

Haja-asutusalueella ei välttämättä ole kunnallistekniikkaa, jolloin tarvitaan esimerkiksi umpikaivo jätevesille ja niin sanotut harmaat vedet käsitellään viranomaisten hyväksymän imeytysjärjestelmän kautta. Lähelle rantaa rakennettaessa on myös otettava huomioon minimietäisyydet vesistöön.

Lisäksi on hyvä selvittää, onko kiinteistö mahdollista liittää kaukolämpöverkostoon. Varsin usein halutaan kuitenkin porata oma maalämpökaivo. Tällöin on selvitettävä, onko tontti pohjavesialueella, jolloin porareikää ei voi toteuttaa.

Lue myös:Parhaan pientalotontin valinta arkkitehdin ohjeilla

Rakennuspaikan maapohjan tietojen selvittäminen

Tontin ostajan on hyvä tiedustella myyjältä, onko rakennuspaikalle teetetty jo pohjatutkimus. Joillakin alueilla myös kunnalta on saatavissa alustavia ja suuntaa antavia pohjatutkimustietoja esimerkiksi korttelin tarkkuudella.

Kun pohjatutkimusyritys laatii varsinaisen pohjatutkimuksen, se suorittaa tontilla maaperäkairauksia määritellyistä pisteistä, tyypillisesti tulevan rakennuksen nurkkapisteiden kohdalta ja mahdollisesti muista rakentamisen kannalta tärkeistä kohdista. Kairaukset kertovat tärkeää tietoa muun muassa maakerroksista ja -lajeista sekä kantavan maakerroksen korkeusasemasta sekä pohjaveden pinnan tasosta.

Näiden tietojen perusteella pohjatutkija laatii pohjatutkimukseen perustamistapalausunnon, joka ohjaa arkkitehtia ja erityisesti rakennesuunnittelijaa tulevan rakennuksen perustamistavan ja -tason määrittelyssä.

Ote pientalon pohjatutkimuskartasta ja leikkauksista kairauspisteiden kohdalta. Karttaan merkittynä myös pintavaaituspisteet sekä mitatut puut.
http://www.doventus.fi/
Ote pientalon pohjatutkimuskartasta ja leikkauksista kairauspisteiden kohdalta. Karttaan merkittynä myös pintavaaituspisteet sekä mitatut puut.

Pohjatutkimuksen yhteydessä suoritetaan myös pintavaaitus: pohjatutkija mittaa rakennuspaikan maanpinnan korkeusaseman muutaman metrin välein. Tämä on tärkeä lähtötieto arkkitehdille, joka ryhtyy miettimään suunniteltavien rakennusten ja piha-alueiden sekä kulkuväylien perusratkaisuja.

Varsinkin rinnetonteilla maaston muodot on syytä tutkia tarkasti, jotta pientalo mahdollisine kellareineen voidaan sovittaa kustannustehokkaasti olevaan maastoon.

Lisäksi pohjatutkimus sisältää yleensä puustokartoituksen, jonka perusteella voidaan määritellä tontilta kaadettavat sekä säilytettävät puut.

Rakennuksen perustusten ja alapohjarakenteen vaikutus budjettiin

Uutta tonttia hankittaessa voidaan pohjatutkimuksen perusteella alustavasti arvioida tulevan maanrakentamisen sekä pientalon perustusten ja alapohjan kustannuksia.

Hyvälle maapohjalle rakennus yleensä perustetaan maanvaraisesti ja myös lattia voidaan perustaa maanvaraisesti.
Huonosti kantavalle maapohjalle rakennus pääsääntöisesti perustetaan paalujen varaan (teräs- tai betonipaalutus) ja alapohja rakennetaan kantavana. Tapauskohtaisesti alapohja voidaan perustaa myös maanvaraisesti kevennyksen varaan ja monesti tällöin on tarvetta tehdä kevennysratkaisuja myös piha-alueilla (pihatiet ja rakennuksen vierustat).

Kalliotontilla, tai kun kallio on lähellä maanpintaa, on varauduttava louhintakustannuksiin (avo-, pinta-, tarkkuus- tai kanaalilouhintaan), varsinkin jos rakennukseen on tulossa alakerta, joka upotetaan niin sanotusti maan sisään. Kyseisillä tonteilla viemärikanaalit pääsääntöisesti joudutaan myös louhimaan, jolloin pohjatutkijan olisi hyvä kairata oletetulta linjalta muutama piste varmistaakseen, miten kallio käyttäytyy kyseisellä alueella.

Erityistapauksena on vielä rakennuksen/kellarikerroksen rakentaminen pohjaveden pinnan alapuolelle esimerkiksi lähelle rantaa rakennettaessa. Tällöin alapohja ja seinät on tehtävä vesitiiviiksi rakenteiksi, mikä käytännössä tarkoittaa massiivisia betonirakenteita, painelaattoja ja vedeneristysrakenteita. Läpiviennit on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti rakennesuunnittelijan toimesta. Erikoisratkaisut luonnollisesti maksavat enemmän.

Tontin maapohjan koostumus korreloi siis varsin merkittävästi rakentamiskustannuksiin. Voidaankin sanoa rakennuspaikan eli tontin olosuhteiden luovan oman kustannuspolun hankkeen budjetointiin. Siksi rakennuttajan on tärkeää muistaa, että tonttipäätöksellä voidaan vaikuttaa merkittävästi pientalohankkeen onnistuneeseen kustannushallintaan.

– Olen ollut kouluttamassa muun muassa luottolaitosten edustajia, ja heidän ehkä yleisin huomionsa pientalohankkeiden kustannusylitysriskistä on ollut rakennuspaikan vaativasta maapohjasta johtuvat lisäkustannukset. Nämä sudenkuopat voitaisiin välttää käyttämällä kokeneita alan ammattilaisia tontin erityispiirteiden ja suunnitteluratkaisuun vaikuttavien kriteereiden arvioinnissa ennen sitovan ostotarjouksen tekemistä tontista, Tero Seppänen huomauttaa.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö

Antamasi tiedot välitetään artikkelissa mainitulle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Doventus Oy
Rakentaminen
hankkeen aloitus
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

202210_60332.jpg
Kaunis ja käytännöllinen kivitalo tarkalla budjetilla
Unelma omasta, juuri oman perheen tarpeisiin piirretystä yksilöllisestä pientalosta elää monen mielessä vahvana. Lue, millainen merkitys ammattitaitoisella suunnittelulla oli Mikko ja Lotta Merisaaren täydellisen talounelman toteutumisessa.
sisustussuunnittelijalla on kaksi suunnitelmaa käseddään ja pöydällä on värimalleja
Koti viihtyisäksi sisustussuunnittelulla
Kiinnostus sisustukseen ja sen suunnittelemiseen ammattilaista apuna käyttäen on lisääntynyt. Koti ja siellä viihtyminen koetaan tärkeäksi. Kiireisen työn vastapainoksi me työssäkäyvät haluamme rentoutua miellyttävässä kotiympäristössä. Myös lasten tarpeet tila- ja sisustussuunnittelun keinoin halutaan huomioida tarkemmin. Sisustuslehtiä luetaan yhä enemmän ja ideoita haetaan kotiunelmien toteuttamiseksi.
20071_2709.jpg
Onnistuneen pientalohankkeen
Uusi rakennushanke kertoo rakennuttajan uskosta tulevaisuuteen. Haaveista tulee totta, kun omalle tontille rakennetaan yksilöllinen talo. Rohkeita rakentajia ja rakennuttajia riittää. Pientaloasuminen asumismuotojen ehdottomana suosikkina on siivittänyt tonttikaupan korkeille toteumaluvuille ja rakentamaan ryhdytään tuhansien rakentajaperheiden voimin. Suomen niemelle nousee ennätysmäärä uusia ja moderneja puurunkoisia taloja ja ns. kivitaloja harkkorunkoineen. Myös vapaa-ajan asunnoissa asetettu laatutaso on noussut huomattavasti. Rakennukset ovat nykyään hyvin lämpöä eristäviä ja talotekniikaltaan monipuolisia. Ulkoasu ja arkkitehtuuri voi olla pelkistetyn yksinkertainen ja selkeä, mutta viisaan ratkaisun, siis lopputuotteena asuinrakennuksen, takana on paljon ammattilaisten varmistamia teknisiä oivalluksia, jotka täyttävät hyvän rakennustavan ominaisuudet ja viranomaisvaatimukset.
202112_74278.jpg
Miltä oman kodin rakentaminen tuntuu? Kuuntele podcast lapsi­perheen taloprojektista
Janina Hannukainen perheineen päätti toteuttaa haaveensa omakotitalosta. Projekti on pitänyt sisällään paljon vaiheita, oppeja ja yllätyksiä.Taloprojekti on kestänyt vähintäänkin melkein vuoden ajan nuorenparin ajatuksissa. Joulun lähestyessä ollaan jo hyvässä vauhdissa ja omakotitalon runko saatiin pystyyn ennen vuoden vaihtumista.Uusimmassa podcast-jaksossa kuulemme, miltä oman kodin rakentamisen prosessi näyttää tulevan asukkaan näkökulmasta.Kuuntele jakso alta tai yleisimmissä podcast-sovelluksissa, kuten Spotify, Apple podcastit, Google podcastit ja StitcherPodcast on tallennettu 2021 vko 50.
202011_67562.jpg
Kerrostalo lähes suoraan tehtaalta - Hyrylän kohde on täynnä uusia konsepteja
Hyrylän keskustaan valmistuu ARA-vuokra-asuntoja uudella betonirakentamisen tekniikalla. Uusi työtapa näkyy myös parempana turvallisuutena.
202112_73898.jpg
Kerrostalot maan tasalle ja uutta tilalle: Näin toimii purkava täydennys­rakentaminen
Helsingin Mellunmäessä käynnistyy Suomen suurin purkavan täydennysrakentamisen hanke. Mistä siinä on kyse?

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton