• Etusivu
  • Rakentaminen

Työmaavalvonta

Rakentajan toimitus
Julkaistu 22.11.2006
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg

Miten tulee valvoa urakoitsijoiden tai rakennusmiesten töitä? Tavalliselle rakentajalle tämä voi olla liian kova urakka, kun vielä joutuu itse osallistumaan erinäisiin töihin. Joissakin tapauksissa onkin edullisempaa antaa valvonta ammattilaisen tehtäväksi ja yrittää itse tehdä mahdollisimman paljon töitä varsinaisessa leipätyössään. Tämä on monesti todettu parhaaksi ratkaisuksi. Tätäkään ei tietysti voi yleistää.

Vertailemalla eri rakentajien kokemuksia, havaitaan että osallistumalla itse työhön, voidaan kustannuksissa säästää merkittäviä summia. Tämä edellyttää kuitenkin merkittävää työpanosta rakentajalta. Pitää muistaa, että rakentamisen jälkeenkin on olemassa elämää. Nolointa on, kun kovan ponnistuksen jälkeen perhe hajoaa.

Asian läpikäynnin tarkoitus


Työmaavalvonnalla on tarkoitus varmistaa urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus. Pitää muistaa että kun sopimus on tehty, sitä ei saa rakennuttajan taholta ilman urakoitsijan suostumusta muuttaa. Urakoitsija voi muuttaa työmenetelmiä, jos työtulos on vähintään yhtä hyvä kuin on tarkoitettu. Valvontaa ja työmaan vastaavan mestarin tehtäviä ei pidä yhdistää mikäli kohde urakoidaan ja urakoitsija asettaa vastaavan mestarin. Jos vastaavan mestarin palkkaa rakennuttaja itse, ovat rakennuttajan ja mestarin intressit saman suuntaiset ja töiden yhdistäminen onnistuu.

Miten asiat käydään läpi


Valvonta-aineistona ovat suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset ja muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat. Valvonta sisältää teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan työmaalla. Tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnan kaikilla osa-alueilla on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja tulevan asukkaan edun varmistamiseksi.

Valvontaan kuuluvia tehtäviä


Valvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin jotta hänelle muodostuu selvä käsitys halutusta työn lopputuloksesta (perehtyminen).


Valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus).


Valvojan tulee ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle virheiden minimoimiseksi (ennalta ehkäisy).


Valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suoritukseen liittyviä ohjeita (edistävä). Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakentamiseen liittyvät merkittävät seikat valvoja antaa kirjallisesti esimerkiksi merkinnällä rankentajan työmaapäiväkirjaan.


Työtä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.


Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puolesta.


Valvojan on viivytyksettä käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn estämiseksi. Valvojan on pidettävä rakennuttaja tietoisena sekä työmaan edistymisestä että muista merkityksellisistä tapahtumista.


Rakennuttajan palkkaama valvoja ja hänen tekemänsä työ ei vapauta urakoitsijaa mitenkään virheellisen työn vastuusta.

Valvojan yleistoimet


Omakotitalon valvojan toimenkuvaan (yleisvalvontaan) kuuluu käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä sekä työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen eri tahoilta ja käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuuden tarkistaminen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä osaltaan niissä käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. Muiden yleisten tehtävien lisäksi valvojalle kuuluu huomion kiinnittäminen palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuuteen. Ensisijaisen tärkeää on muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen tai kustannusten kannalta ovat perusteltuja. Ohessa valvontasopimuslomake -malli.

AJALLINEN VALVONTA

Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. Ajalliseen valvontaan kuuluu urakoitsijoiden laatimien aikataulujen toteutumisen seuranta. Rakennuttajan toimenpiteiden ja hankintojen täsmentäminen toteutusaikatauluun on tärkeää ja osaltaan niiden toteutumisesta huolehtiminen kuuluu valvontaan. Kaikkien töiden oikea-aikaisen suorittamisen seuranta kuuluu niinikään ajalliseen valvontaan.

TEKNINEN JA LAADUNVALVONTA

Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvonnalla varmistetaan rakentamisen suorittaminen teknisesti oikein ja suunnitelmanmukaisesti, jotta kunnollinen lopputulos saavutetaan ja ns. "hyvä rakennustapa" toteutuu. Valvontaan kuuluu:
- työsuoritusten varmistaminen siten että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakkasopimusta
- työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän rakentamistavan varmistaminen
- urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä perehtymisen seuranta
- käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuuden ja laadun tarkastaminen
- tavarantoimittajien ja -valmistajien asennus- ja työohjeiden noudattamisen seuranta
- urakoitsijoiden ja toimittajien laatimien piirustusten vastaanotto, tarkastus ja sopimuksenmukaisten jatkotoimenpiteiden seuranta
- eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta
- työtuloksen vastaanottokelpoisuuden määrittäminen ennakkokatselmuksin

TALOUDELLINEN VALVONTA

Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut ovat perusteeltaan sopimuksenmukaisia ja tilattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja. Taloudelliseen valvontaan kuuluu mm. seuraavat työt:
- maksuerien maksukelpoisuuden tarkastaminen sekä maksukertymän seuranta
- lisä- ja muutostyötarjousten sisällön, määrien ja hintojen tarkastus on erittäin tärkeä valvojan tehtävä
- Urakoiden valmistuttua valvoja käy läpi taloudellisen loppuselvityksen

DOKUMENTOINTI

Koko kirjoitussarjamme ajan olemme opettaneet lukijoitamme tekemään muistiinpanoja. Painotamme sitä edelleen. Tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten. Dokumentointiin kuuluu:
- virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen tarkastuksissa, tarvittaessa ennakolta
- työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun asiakirjaan
- tärkeistä rakennusvaiheista kokeiden, näytteiden tai kuvien ottaminen
- rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edelleen luovuttaminen työn valmistuttua rakennuttajan määräämällä tavalla
- valvonnan kannalta olennaisten tietojen ja tapahtumien merkitseminen muistiin

MUUT TALONRAKENTAMISEEN LIITTYVÄT VALVONTATOIMENPITEET

Valvojalle kuuluu työmaakokousten, katselmusten ja tarkastusten sihteerintehtävien hoitaminen, joiden lisäksi vastaanotto- ja vuositakuutarkastuksiin sekä jälkitarkastuksiin osallistuminen.

Maarakennustöiden valvontatoimenpiteet:

Valvojalle kuuluu louhintatöissä kiinteistökatselmuksiin osallistuminen, hänen kuuluu myös valvoa että työlle on nimetty johtaja ja mahdollisia räjäytystöitä suorittavilla panostajilla on vaaditut pätevyystodistukset. Joillakin alueilla säilytettävien rakenteiden ja kasvillisuuden suojaustoimenpiteiden seuranta on tärkeää. Pois viedyn maa-aineksen tilalle tuotavan maa-ainesmateriaalin laadun varmistaminen on yksi valvojan tehtävistä.
Perustamisen onnistumiseksi suunnitelmissa osoitetun maaperän pohjaolosuhteita tulee verrata todellisiin olosuhteisiin. Perustamisen erikoisolosuhteista urakoitsijat tekevät dokumentit, mutta erikoistyön seuranta ja paalutus-, tiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkastaminen kuuluu valvojalle.

LVIS-töiden valvontatoimenpiteet:

LVIS-töiden yleisvalvonnan hoitamisen lisäksi tehtäviin kuuluu asennustapojen, toimintakokeiden, koekäytön sekä säätö- ja mittaustöiden seuranta. Lisäksi tehtäviin kuuluu käytönopastuksen toteutumisen ja sen ymmärtämisen varmistaminen. Merkittävä kokonaisuus on sopimuksen mukaisten mittaus- ja luovutusasiakirjojen tarkastaminen. Rakennuksen dokumenttien ajan tasalle saattaminen voi joskus olla hankalaa.

Päätöksen teko


Kaikissa rakennuskohteissa eivät kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot ole välttämättömiä. Kun työ etenee hyvässä hengessä, silloin ei tarvitse tehdä muuta kuin kirjata ylös tapahtumat. Koko ajan rakennuttaja ja valvoja tekevät hyväksymispäätöksiä urakoitsijoiden töiden suhteen. Päätöksiä tehdessään pitää tietää, mistä päättää ja mitkä ovat päätösten vaikutukset. Yhdessä urakassa säästäminen voi tuoda monin verroin lisäkustannuksia toiseen urakkaan.

Rakentaminen
ammattilaisille
Kiinnostuitko? Tilaa Rakentaja.fi -uutiskirje
Remppa suunnitteilla? Tontti varattu? DIY houkuttelee? Sisustustrendit hakusessa? Rakentaja.fi -uutiskirjeestä saat viikoittain ideoita, ohjeita, infoa ja inspiraatiota suoraan sähköpostiisi. Tutustu muiden remontoijien ja rakentajien projekteihin, vertaile sisustustrendejä ja nappaa talteen arvokkaat asiantuntijavinkit, ohjeet ja tuotevinkit.

Aiheeseen liittyvää

Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Laskujen hyväksyntä
Toimenpiteet:Urakoitsija tai toimittaja esittää sopimusten mukaiset laskut kahtena kappaleena hyväksyttäväksi työmaan valvojalle, joka tarkastaa laskujen sopimuksenmukaisuuden, merkitsee laskuihin saapumispäivämäärän, tarkastuspäivämäärän ja laskun eräpäivän. Työmaapäällikkö hyväksyy laskut kuittauksellaan. Työmaa toimittaa hyväksytyt laskut yhtenä kappaleena tilaajalle jatkokäsittelyä varten. Sopimusten maksamiskäytäntönä pidetään pääsääntöisesti 14 pv netto. Myös pitemmät maksuajat saattavat tulla kysymykseen, mikäli urakoitsija / toimittaja on tarjouksessaan sitä esittänyt. Eräpäivä lasketaan työmaan laskun hyväksymispäivämäärästä (ei laskun päiväyksestä). Projektipäällikkö kirjaa laskut reaaliaikaisesti urakoittain laskujen seuraamisjärjestelmäänsä. Tilaaja ei maksa kohteen laskuja ilman, että niissä on projektipäällikön kuittaus.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Laskujen hyväksymismerkinnätHyväksyntä:Valvoja sekä projektipäällikkö
Asbestipurkajat työssä
Asbestia sisältävien rakenteiden purku kuuluu ammattilaiselle
Asbestiksi kutsutaan kuitumaisia silikaattimineraaleja. Nämä kuuluvat serpentiineihin tai amfiboleihin. Asbestilajeja ovat krysotiili, krokidoliitti, amosiitti, antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Kuitumaista asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttaa myös erioniitti, joka on erikseen mainittu valtioneuvoston säädöksissä asbestityöstä.Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa – mitä pitää huomioida?
20218_72006.jpg
Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt VILPE Oy:n perustajalle, rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. Kesäkuussa myönnettiin 50 arvonimeä, joista rakennusneuvoksia oli kaksi. Vuodesta 1943 asti nimettyjä rakennusneuvoksia on Suomessa alle 200.
Rafi_kuvaa_ei_loytynyt_1200x675.jpg
Urakan täydennykset ja lisäselvitykset
Toimenpiteet:Urakkalaskennan aikana urakoitsijoiden mahdollisesti esittämien lisäkyselyjen aiheuttamat täsmennykset tai suunnittelijoiden havaitsemat suunnitelmien täsmennystarpeet toimitetaan kirjallisesti kaikille urakoitsijoille siten, että ne ovat urakoitsijoilla riittävän ajoissa ennen tarjouksen jättämisajankohtaa. Mahdollinen laskenta-ajan jatkamistarve päätetään täydennysten ja lisäselvitysten toimituksen yhteydessä.Vastuuhenkilöt:ProjektipäällikköDokumentit:Tarjouspyyntöjen täydennysasiapaperitHyväksyntä:Projektipäällikkö
202210_73809.jpg
Onnistunut suunnittelu yhdisti historiallisen kohteen ja uudet luhtitalot
Lue, mitä suunnitteluryhmältä vaadittiin, kun kaavassa suojeltu historiallisesti arvokas talo haluttiin saneerata perusteellisesti ja muuttaa seitsemän huoneiston asuinrakennukseksi. Komean vanhan tiilirakennuksen viereen haluttiin lisäksi rakentaa kaksi luhtikerrostaloa 12 asuinhuoneistolla. Tämä kaikki edellytti kaavamuutosta ja arkkitehdin taidonnäytteenä uudisrakentamisen sovittamista mitä kauneimpaan kulttuuriympäristöön.
20213_69680.jpg
Höyrynsulkulevyllä huipputiiveys
Kingspan -eristeiden alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta niitä käytetään höyrynsulkuna villarakenteisessa seinä- tai yläpohjarakenteessa, jolloin eristeet korvaavat perinteisen höyrynsulkumuovin.Kingspan -eristeiden tuotevalikoimasta käytetään höyrynsulkukerroksena Kingspan Therma -eristelevyjä. Kingspan Therma on noin 8 kertaa höyrytiiviimpää kuin perinteinen muovikalvoinen höyrynsulku. Höyrynsululla tarkoitetaan rakennekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteus ja ilmavirta sisätiloista rakenteeseen. Kingspan Therma höyrynsulkuna parantaa lisäksi rakenteen lämmöneristävyyttä ja ohentaa samalla huomattavasti rakenteen kokonaispaksuutta. Kingspan -eristeillä saavutetaan energiatehokas ja kokonaisedullinen toteutus höyrynsulkurakenteissa.

Luetuimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton

Uusimmat

skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton
skeleton